Artikel 1. Definities

1.   Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft afgesloten.

2.   RelaxHosting: Nederlandse aanbieder van Internetdiensten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34230176.

3.   Systeem: Servers en aanverwante hard- en software waarmee RelaxHosting Klant toegang verleent tot de datacommunicatie voorzieningen.

4.   Uptime: Systeem functioneert naar behoren. Het is mogelijk om van buiten het RelaxHosting netwerk een verbinding te maken met Systeem.

5.   Downtime: Systeem functioneert niet of er is een storing binnen het netwerk.

6.   Warez: Software, video, audio of andere bestanden waarbij auteursrechten worden geschonden.

Artikel 2. Algemeen

1.  Door het aangaan van een overeenkomst met RelaxHosting gaat Klant akkoord met deze algemene voorwaarden en worden alle betrekkingen tussen RelaxHosting en Klant onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

2.  Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke verklaring die door een bevoegde vertegenwoordiger van RelaxHosting is ondertekend.

Artikel 3. Verplichtingen RelaxHosting

1.  RelaxHosting zal zich inspannen om producten op tijd te leveren zoals aangegeven bij de overeenkomst.

2.  Klant kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door het niet tijdig afleveren van een product.

3.  RelaxHosting zal een redelijke inspanning leveren om zijn product zoals overgekomen te leveren.

4.  RelaxHosting onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere data van Klant en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij RelaxHosting hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel in het geval Klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.3 van deze algemene voorwaarden.

5.  RelaxHosting is vrij om bij tariefwijzigingen van datacommunicatieverkeer deze aan Klant door te berekenen. Klant heeft alsdan evenwel gedurende 1 maand na schriftelijke mededeling van de tariefwijziging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

6.  RelaxHosting garandeert een Uptime van tenminste 99,9% van iedere maand. Indien dit niet wordt nageleefd zal RelaxHosting over de betreffende maand de betaalde kosten van Klant vergoeden. De vergoeding is exclusief de kosten van domeinnamen en extra dataverkeer.

7.  De hantering van 99,5% Uptime is exclusief vooraf aangegeven Downtime. RelaxHosting is verplicht om Klant per e-mail te informeren over de geplande Downtime, dit dient tenminste 24 uur voor de Downtime te geschieden. RelaxHosting is verplicht om de geplande Downtime buiten kantooruren uit te voeren.

Artikel 4. Verplichtingen Klant

1.  Klant stelt RelaxHosting steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum, bij gebreke waarbij de datum van ontvangst van mededeling door RelaxHosting als ingangsdatum zal gelden.

2.  Klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van mp3, porno, sexueel getint materiaal, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is of de ordelijk zeden schaadt.

3.  Klant onthoudt zich ervan overige klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het systeem. Het is Klant verboden processen of programmas, al dan niet via het systeem, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks RelaxHosting, overige klanten of Internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4.  Klant vrijwaart RelaxHosting van alle juridische claims met betrekking tot de door Klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

5.  Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten 4.2 tot en met 4.4 voor rekening van Klant.

6. Ingeval automatische incasso is overeengekomen verplicht Klant zich om voldoende saldo op zijn rekening te hebben, zodat het automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 5. Prijzen

1.  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.  Alle prijzen op de site zijn exclusief 19% BTW. Tenzij anders aangegeven.

Artikel 6. Wanprestatie

1.  RelaxHosting behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van Klant en na schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het Internet. Daarnaast behoud RelaxHosting zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van RelaxHosting in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.  RelaxHosting behoudt zich het recht voor van haar Klanten te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan RelaxHosting niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.

2.  RelaxHosting is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. RelaxHosting mag daarvoor antivirus software draaien om de schade haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.

3.  RelaxHosting is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.  RelaxHosting is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van het product veroorzaakt door derden.

5.  De eventuele aansprakelijkheid van RelaxHosting is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

6.  RelaxHosting is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van RelaxHosting werkzaam zijn.

7.  Klant kan de vergoeding opeisen tot maximaal 30 dagen na de overschreden Uptime garantie. Het opeisen van de vergoeding dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8. Betaling

1.  Klant dient de door RelaxHosting uitgeschreven rekeningen via overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste veertien dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Klant die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim.

2.  Alle door RelaxHosting uit de overeenkomst met Klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant.

3.  In de volgende gevallen zal Klant van rechtswege in verzuim zijn en is het bedrag direct opeisbaar:

1.  Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald zijn of

2.  indien Klant niet voldoet aan uw verplichtingen uit de overeenkomst of

3.  indien Klant bewust onjuiste informatie heeft verstrekt om een bestelling geleverd te krijgen.

4.  Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1.  RelaxHosting behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door RelaxHosting aan Klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door RelaxHosting ten behoeve van Klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen RelaxHosting van Klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van Klant in de nakoming van de tussen RelaxHosting en Klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1.  Klant verkrijgt niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het product geleverd door RelaxHosting.

2.  Het is Klant niet toegestaan om zonder toestemming van RelaxHosting aan haar geleverde software van derden en complete- alsmede deelproducten ontwikkeld door RelaxHosting door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van RelaxHosting te hebben verkregen.

3.  Het is RelaxHosting niet toegestaan om zonder toestemming van Klant de door Klant geplaatste software en/of beeldmateriaal en/of tekstbestanden die deel uit maken van de websites of de andere onderdelen door contractant op Systeem van RelaxHosting of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om willekeurig welke reden te dupliceren of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Klant, uitgezonderd het overeengekomen uit de overeenkomst.

Artikel 11. Overmacht

1.  RelaxHosting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.

2.  Indien de overmachttoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op schadevergoeding, ook niet als RelaxHosting enig voordeel mocht hebben.

3.  RelaxHosting is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de het systeem door niet aan RelaxHosting toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software.

4.  De hantering van 99,9% Uptime is exclusief Downtime veroorzaakt door overmacht en externe factoren. Daaronder vallen onder andere DDoS aanvallen, hackers en andere vormen van opzettelijk veroorzaken van Downtime.

Artikel 12. Beëindiging

1.  Klant is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, hierbij zal de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht worden genomen.

2.  Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van drie maanden.

3.  Indien RelaxHosting met een Klant een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Klant de al verrichte werkzaamheden onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.

4.  RelaxHosting heeft het recht de overeenkomst met een Klant met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeerd.

Artikel 13. Reclame

1.  Bij gebreke van verplichtingen RelaxHosting dient Klant, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van RelaxHosting.

2.  Indien RelaxHosting de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

3.  De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product of dienst.

4.            Reclame schort geen verplichtingen van Klant op.


Artikel 14. Slotbepalingen

1.  Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

2.  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

3.  RelaxHosting heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Klant. Klant kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Klant zullen naar rato worden afgerekend.

4.  Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

     5.  Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen
          hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde
          gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk
vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze
          waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.